دریافت-دانلود تحقیق آزمونهای غیر مخرب در جوشكاری-

هم اکنون فایل با موضوع .دانلود تحقیق آزمونهای غیر مخرب در جوشكاری. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./آزمونهای غیر مخرب جوشکاری,تست جوش,آزمون کشش و ضربه/دانلود تحقیق آزمونهای غیر مخرب در جوشكاری/40273114/cz

ضرورت بازرسی

مهندسان با تعیین خواص بوسیله انجام آزمونهای استاندارد برروی قطعات آزمون کاملاآشنایند . بیشتر دانستنیهای ارزشمند از قبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید.امااینگونه آز-

مونهاماهیتی ویرانگردارند.وانگهی خواص ماده که به کمک آزمون استانداردویرا-

نگرتعیین می شوند.لزوما"رهنمون روشنی بسوی مشخصه های کاربردی قطعه

پیچیده ای که بخشی ازمجموعه مهندسی بزرگتری است ارائه نمیکند.

درماده یاقطعه درحین ساخت انواع نقصهابه اندازه های مختلف ممکن است بوجود

آیدوماهیت واندازه دقیق نقص برکارکردآنی آن قطعه تاثیرمیگذارد نقصهای دیگر

مانندترکهای ناشی ازخستگی یاخوردگی درحین کارباماده نیزممکن است بوجود

آیدبنابراین برای آشکارسازی نقصهادرمرحله ساخت وهمچنین برای آشکارسازی

ومشاهده آهنگ رشد آنها درحین عمرکاری هرقطعه یا مجموعه باید وسایل قابل

اعتمادی دراختیارداشت.

منشاء انواع نقص در مواد و قطعات

نقصهایی که ممکن است درحین ساخت مواداولیه ویاتولیدریختگیهابوجودآید

1- جدانشینی 2 – آخال های سرباره 3 – تخلخل گازی 4 – تخلخل انقباضی5 – ترک تنشی

نقصهایی که ممکن است درحین ساخت قطعات بوجود آید

1- ترکهای ناشی ازتنش باقیمانده2- نقصهای جوشکاری 3 – نقصهای ماشینکاری

نقصهایی که ممکن است درحین سوارکردن قطعات بوجود آید

1- ترکهای ناشی از تنش اضافی2- نقصهای ناشی از 3- قطعات سوارشده 4- قطعات گم شده

جوشکاری اضافی نادرست

نقصهایی که درحین عمرکاری بوجود می آید

1- ناپایداری حرارتی2- خزش3- سایش 4- خوردگی تنشی 5 – خوردگی 6 - خستگی

معمولا"نخستین مرحله دربررسی هرقطعه بازرسی چشمی آن است. باچشم غیر

مسلح تنها نقصهای بزرگ که باعث شکستگی پوسته شده اند آشکارمیشوند کارایی

بازرسی چشمی را بااستفاده ازمیکروسکوپ میتوان افزایش داداصول محرزفیزیکی شماری ازسیستمهای بازرسی غیرچشمی ساخته شده است که بدون تغییریا تخریب قطعات ومجموعه های مورد آزمون دانسته های مربوط به کیفیت ماده یا قطعه را بدست میدهند. اصول پایه وجنبه های اصلی سیستمهای عمده آزمون غیرمخرب T N.D. درجدو ل زیر آمده است.

سیستم مشخصه ها کاربرد

1-مایع نفوذکننده آشکارسازی نقصهایی که سطح برای انواع فلزات وپلاستیکها شیشه

سطح کارراشکسته اند سرامیکهای شفاف کاربرد دارد

2-ذرات مغناطیسی آشکارسازی نقصهایی که سطح کار تنها برای مواد فرومغناطیس مثل

راشکسته اندونقصهای زیرسطحی که بیشتر آهنها و فولادها

بکارنزدیکند

3-روشهای الکتریکی آشکارسازی نقصهای سطحی و زیر برای هرفلزی قابل استفاده است

( گردابی ) سطحی وبرای اندازه گیری ضخامت

پوشش نارسانا مانند رنگ که برروی

فلزات بکار میرود

4-آزمون فراصوتی آشکارسازی نقصهای درونی وترکهای برای اکثر موادبکارمیرود

زیرسطحی

5 –پرتونگاری آشکارسازی نقصهای درونی وسطحی برای بیشترمواد کاربرددارداما

ونادرستی سوارکردن قطعات محدودیتهایی درحداکثرضخامت

وجود دارد

2- چگونگی بازرسی

هنگام استفاده ازسیستمهای آزمون غیرمخرب باید دقت کافیبه عمل آوردوفرایند را

بگونه ای کنترل کرد که نه تنها کیفیت بلکه کمیت دانستنیهای بدست آمده نیزدقیق و

سودمند باشد. آزمون غیرمخرب نامناسب میتواند به خطاهای جدی دربررسی کیفی

قطعه منجرشود.لازمست که خطرناکترین حالتهای ممکن را برای شکست قطعه

پیش بینی کرد وازاین رهگذرقبلا"انواع وابعادجدی نقصهای بالقوه خطرناک را

شناخت .


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت معرفی سدهای ایران - قسمت اول🔗پاورپوینت حسابداری و مشارکتهای خاص🔗پاورپوینت حسابداری و گزارش عملکرد مالی🔗پاورپوینت سدهای خاکی و انواع آن 🔗پاورپوینت تاریخ زبان فارسی واحد 2 🔗پاورپوینت حسابداری سرمايه گذاری ها🔗پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران واحد 2 🔗پاورپوینت حسابداری و مدریریت اجاره ها🔗پاورپوینت آماده سازی سپه شهر تهران🔗پاورپوینت حسابداری دارايی های نامشهود🔗پاورپوینت استاندارد های ورزشگاه🔗پاورپوینت مطالعات و استانداردهای اماکن ورزشی🔗پاورپوینت حسابداری صورتهای مالی تلفيقی🔗پاورپوینت ضوابط طراحی مدارس🔗پاورپوینت مدرسه باوهاوس و آنالیز سایت🔗پاورپوینت معرفی تعدادی از دانشگاه های برتر دنیا از لحاظ طراحی🔗پاورپوینت حسابداری ترکيب واحدهای تجاری🔗پاورپوینت سرانه مدارس ابتدایی و راهنمایی🔗پاورپوينت حسابداری سرمايه گذاری در واحدهای تجاری وابسته🔗پاورپوینت فاجعه های احتمالی برای سازه های آینده🔗پاورپوینت معرفی سدهای ایران - قسمت هشتم🔗پاورپوینت حسابداری گزارشگری مالی ميان دوره ای🔗پاورپوینت معماری راسیونالیست🔗پاورپوینت حسابدارى مشاركت هاى خاص🔗پاورپوینت آموزش نرم افزار ULEAD VIDEO STUDIO